Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bowie Medical België bv voor leveringen in België

1- Alle prijsvermeldingen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. 2- Op alle leveringen zijn de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de Service- en Garantievoorwaarden van toepassing. Deze worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 3- Bowie Medical België bv verkoopt uitsluitend aan niet-consumenten. De klant erkent en bevestigt dat hij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privégebruik, en dat hij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten. 4- Leveringen van verbruiksartikelen uit het groothandelsassortiment van meer dan € 125,- incl. BTW worden franco huis geleverd in België. Voor apparatuur (alles met een stekker) en meubilair (ook tabourets etc.) kan echter een extra verzendtoeslag in rekening worden gebracht. Afleveringen door eigen dienst in België kosten € 80,-*. Bowie Medical België bv heeft het recht eenzijdig en bindend te beslissen dat een bepaalde levering alleen door eigen dienst kan worden afgeleverd. 5- Bij leveringen van minder dan € 125,- incl. BTW wordt altijd € 10,-* in rekening gebracht voor vracht, administratie, milieu etc. (BTW over deze bijkomende kosten is verplicht). Wij houden ons het recht voor in alle gevallen portokosten te rekenen. 6- Bij leveringen met meer dan 15 liter vloeistof (alcohol, demiwater, sprayvloeistof etc.) wordt bij verzending een vloeistoffentransport toeslag van € 0,50* per elke extra liter in rekening gebracht. Tot 15 liter per zending gelden geen meerkosten. 7- Levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Levering geschiedt zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden gegarandeerd worden. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd. 8- Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper. 9- Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden, wordt de mancolevering bij de hoofdzending vermeld. Indien de klant een automatische nazending van de mancolevering wenst dient hiervan apart bericht te worden. Uw nazending wordt dan zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. 10- Bij levering op rekening dient betaling altijd binnen 8 dagen te geschieden, tenzij anders vermeld. Laattijdige betaling wordt altijd beboet. 11- Bestellingen worden alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan. 12- Geleverde zendingen blijven volledig in eigendom van Bowie Medical België bv tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door Bowie Medical België bv geleverde goederen. 13-Bowie Medical België bv houdt zich altijd het eenzijdig recht voor leveringen uit te voeren onder rembours of tegen contante betaling. Dit gebeurt standaard in geval van o.a. geen afname afgelopen 10 maanden, betalingsachterstand, slechte betaalervaringen, leveringen van meer dan € 500,-, levering van alle elektrische apparatuur (alles met een stekker), leveringen van alle soorten meubilair (ook tabourets etc). 14- Bij rembourszendingen houdt Bowie Medical België bv zich altijd het eenzijdig recht voor om € 7,-* rembourstoeslag in rekening te brengen. (BTW over deze bijkomende kosten is verplicht).15- In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 125,-* onverminderd het recht van Bowie Medical België bv om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 16- Leveringen door eigen dienst worden op het afleveradres afgeleverd tot direct achter de eerste deur op de begane grond. Er moet bij de afleveringen door eigen dienst altijd iemand van de afnemer aanwezig zijn om de chauffeur te helpen met lossen. 17- Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient altijd bij de orderbevestiging een voorschot van minimaal 15% van het excl. BTW bedrag (met een minimum van € 250,-*) te worden voldaan. Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Bowie Medical België bv. Ingeval van een door Bowie Medical België bv toegestane annulering van een bestelling door de klant, wordt het voorschot niet gecrediteerd, ongeacht de hoogte van het voorschot. Speciaal op vraag van de klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de klant aangerekend. 18- De klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Reclames kunnen mondeling of telefonisch geschieden, doch dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 8 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Reclames worden enkel geaccepteerd indien het origineel kassaticket of factuur overlegd kan worden en het product in originele staat, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking overhandigd wordt. Bij gebreke van een reclame conform hiervoor beschreven procedure wordt Bowie Medical België bv geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door Bowie Medical België bv van een geldige reclame, zal Bowie Medical België bv tegen teruggave van de geleverde goederen zorgen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting is Bowie Medical België bv niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook. 19- Retourzendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na uitdrukkelijke toestemming van Bowie Medical België bv vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd geweigerd. 20- Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen. 21- Bij betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Service- en garantievoorwaarden Bowie Medical België bv

1- Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie (1 jaar) van toepassing en garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten, etc. Op stoelmotoren geldt 3 jaar garantie. 2- Bij reparaties kunnen worden berekend: uurloon monteur, transport-, verzend- of voorrijdkosten, gebruikte onderdelen. Bowie Medical België bv heeft onder alle omstandigheden het recht om retourzendingen onder rembours te verzenden. Bij rembourszendingen heeft Bowie Medical België bv het recht een rembourstoeslag te hanteren. 3- Indien nodig worden onderhoudsbeurten volgens schema van de fabrikant door Bowie Medical België bv uitgevoerd. De verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden vaste prijzen. 4- Bij een storing volgt een diagnose door Bowie Medical België bv. Indien een uitgebreide inspectie of test nodig is (bijvoorbeeld bij een vage klacht) wordt hiervoor altijd het uurloon voor de monteur berekend. De diagnose bepaalt of een defect of probleem onder de fabrieksgarantie valt of niet en is bindend. Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen de technische dienst van Bowie Medical België bv en de fabrikant. 5- Zeker niet onder fabrieksgarantie vallen schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening – beschadiging aan lak, bekleding, glas etc. – beschadigingen aan lagers (bijv. bij freesapparaten) – kapotte zekeringen – kabelbreuk – schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen – losgeraakte stekkers en verbindingen – reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber ringen, dichtingen etc. – losse onderdelen zoals elektroden, borstels, flesjes, etc. 6- Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de klant. Indien gewenst kan aan de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een prijsopgave afgegeven worden voor akkoord, de klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een reparatieofferte komen de kosten voor retourzending of retourtransport van het ongerepareerde product volledig voor rekening van de klant. 7- Indien een apparaat wordt gerepareerd onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retourtransport naar de klant in België. De kosten voor verzenden of transport naar Bowie Medical België bv toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourtransport altijd voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. 8- Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat, indien voorhanden, de mogelijkheid een reserveapparaat te gebruiken. De kosten van het verzenden van reserveapparatuur (heen en terug) komen altijd voor rekening van de klant. Voor het gebruik van reserveapparatuur kan een huurbedrag en een borgsom gerekend worden. 9- Bezoek bij u aan huis, bijvoorbeeld voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, kost altijd minimaal een vast “voorrijdbedrag”. 10- Bowie Medical België bv kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de klant. Ingeval Bowie Medical België bv aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bowie Medical België bv steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bowie Medical België bv is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 11- Op eerste verzoek van Bowie Medical België bv verbindt de klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door Bowie Medical België bv te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De compensatie van Bowie Medical België bv aan de klant voor de terugroeping van producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De terugroepingvan producten kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Bowie Medical België bv. 12- Prijslijst service in België vanaf 01.03.2023 (deze lijst vervangt alle eerdere prijzen): uurloon monteur € 65,-*, voorrijdkosten België € 80,-*, kilometervergoeding monteur € 0,50*/km, onderhoudsbeurt standaard apparatuur € 95,-*, huur standaard reserve apparaat: € 30,-*/week, borgsom reserve apparaat op aanvraag, onderhoudsbeurt speciale apparatuur op aanvraag, huur speciaal reserve apparaat op aanvraag, afleverkosten apparatuur/meubilair etc. in België € 80,-*.


*alle prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld

De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden is de rechtsgeldige versie die voorrang heeft in geval van verschillen tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie.

Versie 01032023- hiermee komen alle eerdere versies te vervallen. Bowie Medical België bv kan deze voorwaarden ten alle tijden zonder aankondiging wijzigen.

For deliveries outside Belgium special conditions apply. Amongst others: goods and parts always travel at the expense of the buyer, INCO term ex works applies, repairs and default evaluations on site are not possible. The laws of Belgium always apply. Full export conditions can be obtained on demand.