Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bowie Medical bvba voor leveringen in België

1- Alle prijsvermeldingen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. 2- Op alle leveringen zijn de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de Service- en Garantievoorwaarden van toepassing. Deze worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 3- Bowie Medical bvba verkoopt uitsluitend aan niet-consumenten. De klant erkent en bevestigt dat hij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privégebruik, en dat hij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten. 4- Leveringen van verbruiksartikelen uit het groothandelsassortiment van meer dan € 100,-* worden franco huis geleverd in België. Voor apparatuur (alles met een stekker) en meubilair (ook tabourets etc.) kan echter een extra verzendtoeslag in rekening worden gebracht. Afleveringen door eigen dienst in België kosten € 65,-*. Bowie Medical bvba heeft het recht eenzijdig en bindend te beslissen dat een bepaalde levering alleen door eigen dienst kan worden afgeleverd. 5- Bij leveringen van minder dan € 100,-* wordt altijd € 8,-* in rekening gebracht voor vracht, administratie, milieu etc. (BTW over deze bijkomende kosten is verplicht). Wij houden ons het recht voor in alle gevallen portokosten te rekenen. 6- Bij leveringen met meer dan 15 liter vloeistof (alcohol, demiwater, sprayvloeistof etc.) wordt bij verzending een vloeistoffentransport toeslag van € 0,50* per elke extra liter in rekening gebracht. Tot 15 liter per zending gelden geen meerkosten. 7- Levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Levering geschiedt zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden gegarandeerd worden. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd. 8- Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper. 9- Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden, wordt de mancolevering bij de hoofdzending vermeld. Indien de klant een automatische nazending van de mancolevering wenst dient hiervan apart bericht te worden. Uw nazending wordt dan zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. 10- Bij levering op rekening dient betaling altijd binnen 8 dagen te geschieden, tenzij anders vermeld. Laattijdige betaling wordt altijd beboet. 11- Bestellingen worden alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan. 12- Geleverde zendingen blijven volledig in eigendom van Bowie Medical bvba tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door Bowie Medical bvba geleverde goederen. 13-Bowie Medical bvba houdt zich altijd het eenzijdig recht voor leveringen uit te voeren onder rembours of tegen contante betaling. Dit gebeurt standaard in geval van o.a. geen afname afgelopen 10 maanden, betalingsachterstand, slechte betaalervaringen, leveringen van meer dan € 500,-, levering van alle elektrische apparatuur (alles met een stekker), leveringen van alle soorten meubilair (ook tabourets etc). 14- Bij rembourszendingen houdt Bowie Medical bvba zich altijd het eenzijdig recht voor om € 7,-* rembourstoeslag in rekening te brengen. (BTW over deze bijkomende kosten is verplicht).15- In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 125,-* onverminderd het recht van Bowie Medical bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 16- Leveringen door eigen dienst worden op het afleveradres afgeleverd tot direct achter de eerste deur op de begane grond. Er moet bij de afleveringen door eigen dienst altijd iemand van de afnemer aanwezig zijn om de chauffeur te helpen met lossen. 17- Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient altijd bij de orderbevestiging een voorschot van minimaal 15% van het excl. BTW bedrag (met een minimum van € 250,-*) te worden voldaan. Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Bowie Medical bvba. Ingeval van een door Bowie Medical bvba toegestane annulering van een bestelling door de klant, wordt het voorschot niet gecrediteerd, ongeacht de hoogte van het voorschot. Speciaal op vraag van de klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de klant aangerekend. 18- De klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Reclames kunnen mondeling of telefonisch geschieden, doch dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 8 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Reclames worden enkel geaccepteerd indien het origineel kassaticket of factuur overlegd kan worden en het product in originele staat, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking overhandigd wordt. Bij gebreke van een reclame conform hiervoor beschreven procedure wordt Bowie Medical bvba geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door Bowie Medical bvba van een geldige reclame, zal Bowie Medical bvba tegen teruggave van de geleverde goederen zorgen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting is Bowie Medical bvba wij niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook. 19- Retourzendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na uitdrukkelijke toestemming van Bowie Medical bvba vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd geweigerd. 20- Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen. 21- Bij betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Service- en garantievoorwaarden Bowie Medical bvba in België

1- Op alle geleverde apparatuur is de standaard fabrieksgarantie (1 jaar) van toepassing en garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten, etc. Op stoelmotoren geldt 3 jaar garantie. 2- Bij reparaties kunnen worden berekend: uurloon monteur, transport-, verzend- of voorrijdkosten, gebruikte onderdelen. Bowie Medical bvba heeft onder alle omstandigheden het recht om retourzendingen onder rembours te verzenden. Bij rembourszendingen heeft Bowie Medical bvba het recht een rembourstoeslag te hanteren. 3- Indien nodig worden onderhoudsbeurten volgens schema van de fabrikant door Bowie Medical bvba uitgevoerd. De verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden vaste prijzen. 4- Bij een storing volgt een diagnose door Bowie Medical bvba. Indien een uitgebreide inspectie of test nodig is (bijvoorbeeld bij een vage klacht) wordt hiervoor altijd het uurloon voor de monteur berekend. De diagnose bepaalt of een defect of probleem onder de fabrieksgarantie valt of niet en is bindend. Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen de technische dienst van Bowie Medical bvba en de fabrikant. 5- Zeker niet onder fabrieksgarantie vallen schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening – beschadiging aan lak, bekleding, glas etc. – beschadigingen aan lagers (bijv. bij freesapparaten) – kapotte zekeringen – kabelbreuk – schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen – losgeraakte stekkers en verbindingen – reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber ringen, dichtingen etc. – losse onderdelen zoals elektroden, borstels, flesjes, etc. 6- Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de klant. Indien gewenst kan aan de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een prijsopgave afgegeven worden voor akkoord, de klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een reparatieofferte komen de kosten voor retourzending of retourtransport van het ongerepareerde product volledig voor rekening van de klant. 7- Indien een apparaat wordt gerepareerd onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retourtransport naar de klant in België. De kosten voor verzenden of transport naar Bowie Medical bvba toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retourtransport altijd voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. 8- Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat, indien voorhanden, de mogelijkheid een reserve apparaat te gebruiken. De kosten van het verzenden van reserve apparatuur (heen en terug) komen altijd voor rekening van de klant. Voor het gebruik van reserve apparatuur kan een huurbedrag en een borgsom gerekend worden. 9- Bezoek bij u aan huis, bijvoorbeeld voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, kost altijd minimaal een vast “voorrijdbedrag”. 10- Bowie Medical bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de klant. Ingeval Bowie Medical bvba aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bowie Medical bvba steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bowie Medical bvba is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 11- Op eerste verzoek van Bowie Medical bvba verbindt de klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door Bowie Medical bvba te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De compensatie van Bowie Medical bvba aan de klant voor de terugroeping van producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De terugroepingvan producten kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Bowie Medical bvba. 12- Prijslijst service in België vanaf 18.09.2013 (deze lijst vervangt alle eerdere prijzen): uurloon monteur € 65,-*, voorrijdkosten België € 65,-*, kilometervergoeding monteur € 0,39*/km, onderhoudsbeurt standaard apparatuur € 95,-*, huur standaard reserve apparaat: € 30,-*/week, borgsom reserve apparaat op aanvraag, onderhoudsbeurt speciale apparatuur op aanvraag, huur speciaal reserve apparaat op aanvraag, afleverkosten apparatuur/meubilair etc. in België € 65,-*.


*alle prijzen zijn excl. BTW.

Versie 13.1.16-2N - hiermee komen alle eerdere versies te vervallen. Bowie Medical bvba kan deze voorwaarden ten alle tijden zonder aankondiging wijzigen.

For deliveries outside Belgium special conditions apply. Amongst others: goods and parts always travel at the expense of the buyer, INCO term ex works applies, repairs and default evaluations on site are not possible. The laws of Belgium always apply. Full export conditions can be obtained on demand.